Η διαδικασία για την απόκτηση του σήματος είναι αυτοματοποιημένη, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας. Ο κάθε δυνητικός υποψήφιος για την απόκτηση απαντάει σε online ερωτηματολόγιο και εν συνεχεία βγαίνει η βαθμολογία και του απονέμεται ή όχι το σήμα ανάλογα με το ποσοστό συγκέντρωσης. Η συμμόρφωση προσδίδει στον ενδιαφερόμενο 100 πόντους ενώ η δέσμευση 20.

Ο φορέας Διαχείρισης του σήματος κάνει επιτόπιους ελέγχους δειγματοληπτικά σε όσους απέκτησαν το σήμα.

Η διάρκεια ισχύος του σήματος στο πλαίσιο της αρχικής απονομής του, ορίζεται σε τρία (3) έτη.

Επανέλεγχος, για την τήρηση της εφαρμογής των κριτηρίων του σήματος, πραγματοποιείται κάθε δύο (2) έτη.

Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει το σήμα, μπορούν να παραιτηθούν από το δικαίωμα χρήσης τους  – ανά πάσα στιγμή- με μόνη υποχρέωση την κοινοποίηση της απόφασής τους στο Φορέα Διαχείρισης.